Editor’s Pick FEATURES Trends & Insight GroupM

CONSUMERS UNTOLD 2024: เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคไทยยุคไร้ความแน่นอน

ในวันที่ผู้บริโภคไทยยังไม่หยุดนิ่งกับการปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ พฤติกรรมการรับสื่อของพวกเขาก็เช่นกัน กรุ๊ปเอ็ม ประเทศไทย ร่วมกับเอเยนซี่สื่อในเครือฯ อย่าง มายด์แชร์ เอสเซ้นส์มีเดียคอม เวฟเมคเกอร์ และเอ็มซิกส์แอนด์พาร์ทเนอร์ เปิดตัวผลวิจัย Consumers Untold 2024 เจาะลึกเทรนด์สำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิต ที่รวมไปถึงการรับสื่อของคนไทย รายงานฉบับนี้เผยให้เห็นถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคชาวไทย ไม่ว่าจะเป็นการมองหาความมั่นคงและความสุข และการเสาะหาสื่อที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของพวกเขา ณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์ หุ้นส่วนผู้บริหารแผนกพัฒนาและการตลาด กรุ๊ปเอ็ม ประเทศไทย และแพน จรุงธนาภิบาล ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาและการตลาด กรุ๊ปเอ็ม ประเทศไทย ร่วมกันอธิบายถึง Consumers Untold 2024 ว่าเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน สำรวจผู้บริโภคทั่วประเทศผ่านแบบสอบถามจำนวน 2,600 คน ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก 220 คน (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2567) ครอบคลุมทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิต (Life) การเสพสื่อ (Media) และการเลือกจับจ่ายซื้อของ (Money) ผลลัพธ์จะนำไปสู่แนวทางการตลาด (Move forward) เพื่อแนะนำนักการตลาดและแบรนด์ต่าง ๆ ในการเข้าถึงใจผู้บริโภค […]

Read More
Trends & Insight GroupM

เจาะอินไซต์คนไทยผ่านผลวิจัย CONSUMERS UNTOLD 2022 โดย กรุ๊ปเอ็ม

กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) กลุ่มเอเยนซี่ผู้นำด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการสื่อของ ดับบลิวพีพี จับมือกับมีเดียเอเยนซี่ในเครือ ได้แก่ มายด์แชร์ มีเดียคอม เวฟเมคเกอร์ และเอ็มซิกส์แอนด์พาร์ทเนอร์ ร่วมกันศึกษาบทบาทของสื่อดิจิทัลที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และนำเสนอผลการวิจัยภายใต้ชื่อ 2022 CONSUMERS UNTOLD บนเวทีสัมมนา GroupM FOCAL ครั้งที่ 12 2022 CONSUMERS UNTOLD เป็นการทำการศึกษาวิจัยในรูปแบบผสมผสาน ทั้งในเชิงคุณภาพด้วยการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งรวมถึงการสังเกตพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคชาวไทยจำนวน 200 คน ใน 17 จังหวัดกระจาบทุกภูมิภาค และรูปแบบเชิงปริมาณผ่านการใช้เครื่องมือวิจัยออนไลน์ของกรุ๊ปเอ็ม 3D กับผู้บริโภคทั่วประเทศจำนวน 1,800 คน ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคและกลุ่มประชากรของประเทศไทย โดย ณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์ ผู้บริหารแผนกพัฒนาและการตลาด และแพน จรุงธนาภิบาล ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาและการตลาด ของ กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) ร่วมกันอัพเดทถึงอินไซต์และพฤติกรรมของคนไทยใน 3 เรื่อง ได้แก่ การใช้ชีวิต การใช้เงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย การเสพสื่อ […]

Read More
Trends & Insight Thought Leadership GroupM

กรุ๊ปเอ็ม เผยอินไซต์ผู้บริโภคไทยผ่านงานวิจัย 2021 Consumers Untold

เป็นปีที่ 6 ที่ กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) เอเยนซี่ผู้นำด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการสื่อและมีเดียเอเยนซี่ในเครือ ได้แก่ มายด์แชร์ มีเดียคอม เวฟเมคเกอร์ และเอ็มซิกส์ ทำการศึกษาบทบาทของสื่อดิจิทัลที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และนำเสนอผลการสำรวจผ่านงานสัมมนาการตลาดประจำปี GroupM FOCAL โดยแผนกพัฒนาและการตลาดของ กรุ๊ปเอ็ม ได้ต่อยอดงานวิจัยภายใต้ชื่อ “2021 CONSUMERS UNTOLD: INTO THE NEW URGENCY” ผ่านการทำการศึกษาผู้บริโภคในรูปแบบผสมผสาน ทั้งในเชิงคุณภาพด้วยการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งรวมถึงการสังเกตพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนไทยจำนวน 45 คนใน 11 จังหวัด และในเชิงปริมาณผ่านแบบสอบถามออนไลน์กับผู้บริโภคจำนวน 400 คน ครอบคลุมทั่วทุกภาคและกลุ่มประชากรของประเทศไทย งานวิจัย CONSUMERS UNTOLD ประจำปี 2021 ประกอบด้วยข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับนักการตลาดหรืออินไซต์ ทั้งในเชิงทัศนคติ ความคิด การใช้ชีวิต และพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนไทยหลังเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 มาเกือบ 2 ปี โดย ณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์ ผู้บริหารแผนกพัฒนาและการตลาด และ แพน จรุงธนาภิบาล รองผู้อำนวยการแผนกพัฒนาและการตลาด กรุ๊ปเอ็ม […]

Read More
GroupM

2020 CONSUMERS UNTOLD งานวิจัยอินไซต์ล่าสุดจาก กรุ๊ปเอ็ม

นับเป็นปีที่ 5 ที่ กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) ได้ทำการต่อยอดในเรื่องของการศึกษาบทบาทของสื่อดิจิทัลต่ออินไซต์และพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทยที่เปลี่ยนแปลงไป และนำเสนอผลการศึกษาผ่านงานสัมมนาการตลาดดิจิทัลประจำปีหรือ GroupM FOCAL สำหรับในปี 2563 นี้ กรุ๊ปเอ็ม ได้ทำการรวบรวมและนำเสนอผลวิจัยประจำปีภายใต้ชื่อ “2020 CONSUMERS UNTOLD” ซึ่งแผนกพัฒนาและการตลาดของ กรุ๊ปเอ็ม ได้ทำการศึกษาผู้บริโภคจำนวน 200 คน จาก 11 จังหวัดใน 4 ภาคทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพฯ ระหว่างเดือนมกราคมจนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ผ่าน 4 วิธีวิจัย ซึ่งการศึกษาในปีนี้มีความพิเศษตรงที่มีการ Re-visit เพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของอินไซต์ที่รวมไปถึงพฤติกรรมและทัศนคติในการใช้ชีวิต การรับสื่อ และการใช้จ่ายเงิน ทั้งก่อนและหลังการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 โดย ณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์ ผู้บริหารแผนกพัฒนาและการตลาด และ แพน จรุงธนาภิบาล รองผู้อำนวยการแผนกพัฒนาและการตลาด ของ กรุ๊ปเอ็ม ได้สรุปผลการศึกษาที่น่าสนใจสำหรับนักการตลาดออกเป็น 4 หัวข้อสำคัญดังนี้ Neil Mavichak and Pan […]

Read More
X